Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti

          Viking agency s.r.o.,
          IČ: 268 69 845,
          DIČ: CZ 268 69 845,
          se sídlem: U Statku 301/1,
          736 01 Havířov - Bludovice,
          zapsané u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 40922,
          e-mail: slonina@vikingagency.cz,
          telefon: 777 228 937,
          web: www.vikingagency.cz,
          (dále jen „prodávající“)

jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce www.vikendov.cz (dále jen „prodávající“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a objednávka se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v katalogu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání objednávky za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít objednávku ohledně tohoto zboží.

3. Na internetu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4. Případné slevy nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednávkou hradí kupující sám.

2. Kupující provádí objednávku těmito způsoby:

  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registrací
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující potvrzuje odesláním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za potvrzení objednávky. Objednávka je potvrzena až po následném telefonickém nebo emailovém kontaktu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh a objednávka je platná až ve chvíli emailového potvrzení kupujícího.

7. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku pouze na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách, případě na email, ze kterého byla objednávka potvrzena.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny v katalogu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh objednávky a ta je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v katalogu může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti dané těmito obchodními podmínkami.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky může kupující uhradit následujícími způsoby:

  1. bezhotovostně předem, nejpozději 7 dnů před dnem odběru, převodem na bankovní účet prodávajícího č 19-3519360217/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
  2. v hotovosti při osobním odběru v provozovně, nebo v okamžiku předání na místě odběru

2. Společně s cenou objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

3. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů před dnem odběru.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. 

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

  1. na adresu určenou kupujícím v objednávce
  2. osobním odběrem v provozovně prodávajícího

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávky.

9. Náklady na dodání objednávky jsou na individuální dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

10. Je-li prodávající podle objednávky povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít objednávku při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat na jiné místo nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu nebo paragon. V případě platby předem daňový doklad odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

12. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu předmětu objednávky, přechází na kupujícího okamžikem převzetí nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost objednávku převzít, ale v rozporu s objednávkou tak neučinil.

13. Kupující je povinen uhradit prokazatelnou částku na opravu nebo pořízení nového předmětu objednávky v případě, že došlo jeho vinou k poškození nebo zničení předmětu objednávky.

14. V případě větší objednávky mlže být prodávajícím po kupujícím požadována kauce.

15. Kauce bude v plné výši kupujícímu vrácena po kontrole a navrácení předmětu objednávky.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel objednávku, má právo od objednávky odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od objednávky činí 14 dnů před termínem odběru.

3. Odstoupení od objednávky kupujícím musí být zasláno emailem na email prodávajícího.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že předmět objednávky při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující předmět objednávky převzal:

  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá,
  3. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z ceny, nebo náhradní plnění v jiném termínu. Toto se vztahuje pouze na případ, kdy má dodávka podstatnou vadu nebo předmět objednávky není provozu schopný,

4. Vyskytla-li se odstranitelná vada na předmětu objednávky v den plnění objednávky, bude prodávající vyzván k její opravě, a pokud tak učiní, nemůže být uplatněná sleva z ceny plnění objednávky, ani není možné odstoupení od objednávky.

5. Není-li oprava nebo výměna předmětu objednávky možná, bude kupujícímu nabídnuto náhradní plnění. Pokud toto plnění kupující přijme, považuje se změna za změnu objednávky, odsouhlasenou oběma stranami.

6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím objednávky o vadě předmětu objednávky věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího na jakoukoliv slev vyhovět.

7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

8. Prodávající emailem informuje kupujícího o výsledku reklamace.

9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10. V případě uznání reklamace bude o cenu předmětu reklamovaného plnění snížena celková částka objednávky. Pokud byla objednávka uhrazena předem, dojde k vrácení finančního plnění stejným způsobem, případně může dojít k dohodě mezi prodávající a kupujícím o vytvoření „budgetu“ (zálohy na budoucí objednávky).

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím emailu.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na email uvedený v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na email uvedený v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Email bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajům titulní straně www.vikendov.cz

 

X. Mimosoudní řešení sporů

1. V rámci těchto obchodních podmínek prodávající a kupující souhlasí se smírným a mimosoudním řešením vzniklých sporů.

2.V rámci těchto obchodních podmínek prodávající a kupující souhlasí se smírným a mimosoudním řešením vzniklých sporů. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu (Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) – COI) určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 1, Štěpánská 44, 110 00, email: adr@coi.cz, web: coi.cz.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové prezentace katalogu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při jeho využívání používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou prezentaci katalogu a užívat ji nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Objednávka včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2020